ajax loader  Loading... Please wait...

Eleganckie buty, stylowe damskie obuwie - sklep online

   

REGULAMIN PROGRAMU  PARTNERSKIEGO
W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.STYLOWEBUTY.PL

Organizatorem Programu Partnerskiego jest:
Kamil Jastrzębski "sidNET"
ul. Słowackiego 5, 59-330 Ścinawa
NIP: 692-217-64-66, Regon: 391033137

 

Organizator - sklep obuwniczy Stylowebuty.pl prowadzony przez Kamil Jastrzębski "sidNET".
Uczestnik - osoba przystępująca do Programu Partnerskiego z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§1 Zasady Programu Partnerskiego

 

 1. 1. Udział w Programie Partnerskim może wziąć tylko pełnoletnia osoba lub podmiot gospodarczy prowadzący własną działalność gospodarczą.
 2. 2. Osoba lub podmiot gospodarczy przystępujący do Programu Partnerskiego musi założyć własne konto klienckie na stronie sklepu www.StyloweButy.pl pod adresem: (http://www.stylowebuty.pl/login.php?action=create_account)
 3. 3. Po dokonaniu rejestracji należy zalogować się na własne konto i pobrać odpowiednio wygenerowane linki celem zamieszczenia banera na własnym Blogu lub/i w innym kanale elektronicznym, np: Facebook, celem publikacji wybranych produktów na własnym profilu.
 4. 4. Każde konto musi zostać przez nas zweryfikowane. W tym celu po umieszczeniu wybranego baneru  (wybierając banner należy być uprzednio zalogowanym na własnym koncie) na swoim blogu lub/i w innym kanale elektronicznym należy wysłać wiadomość e-mail na adres: marketing@stylowebuty.pl z prośbą o weryfikację konta. W tytule wiadomości należy zamieścić treść: "BLOG - weryfikacja konta.". Po przeprowadzeniu procesu weryfikacji wyślemy zwrotnie wiadomość z informacją o jej skutku lub skontaktujemy się telefonicznie. Weryfikacji dokonujemy z reguły w ciągu 72h.
 5. 5. Podczas rejestracji konta klienckiego należy podać swoje prawdziwe, pełne dane. Za błędy związane z wprowadzeniem błędnych danych Organizator Programu nie odpowiada. Przez pełne dane uznaje się:
  • a) w przypadku gdy uczestnik jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania (do korespondencji).
  • b) w przypadku gdy uczestnik to podmiot gospodarczy prowadzący własną działalność gospodarczą w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: Pełna nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP, REGON.
 6. 6. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny. Organizator nie wymaga i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat.

 

§ 2 Zasady działania Kredytu Sklepowego i wypłat zgromadzonych środków

 

 1. 1. W ramach Programu Partnerskiego Uczestnik gromadzi w ramach własnego konta klienckiego wartości odpowiadające polskim złotym PLN w tzw. "Kredycie Sklepowym".
 2. 2. Po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w §1, przypisywana będzie każdorazowo prowizja w wysokości 5% wartości zrealizowanego zamówienia, wynikająca z tytułu przekierowania za pomocą linku referencyjnego. Wartość zamówienia wyliczana jest od kwoty kupionych produktów i nie dotyczy to innych pozycji, ani nie uwzględnia nadanych dla zamówienia rabatów. Zamówienie musi być dokonane przez osobę, której Uczestnik programu poleci nasz sklep. Dotyczy to każdego zamówienia złożonego przez osobę z polecenia, bez względu na to czy osoba trafiła do nas z Bloga czy przez inny kanał elektroniczny jak np. Facebook.
 3. 3. O złożeniu każdego takiego zamówienia Uczestnik Programu Partnerskiego zostanie poinformowany e-mailem a po realizacji zamówienia otrzyma informację o przekazaniu środków na własne konto. Stan swojego konta można na bieżąco sprawdzać logując się na swoje konto w naszym systemie.
 4. 4. Za zamówienia zrealizowane nie uznaje się zamówień nieopłaconych, zwróconych, anulowanych, fałszywych, nieodebranych lub niezrealizowanych z innych przyczyn. W przypadku anulowania zamówienia, Kredyt Sklepowy zostanie odpowiednio pomniejszony o kwotę prowizji wynikającą z zamówienia.
 5. 5. Kwotę zebraną poprzez linki polecające w ramach Programu Partnerskiego można wykorzystać w następujący sposób:
  • a) Wykorzystać składając zamówienie, lub
  • b) Wypłacić na swoje konto bankowe. Wypłata realizowana jest na żądanie, jednak za okres nie krótszy niż 30dni
 6. 6. Wypłata zgromadzonej kwoty w ramach Programu Partnerskiego realizowana jest w terminie do 21 dni kalendarzowych, na wyraźny, pisemny wniosek Uczestnika (uznaje się za właściwą wiadomość e-mail skierowaną na adres: marketing@stylowebuty.pl). Uczestnik zobowiązany jest przesłania poprawnych danych bankowych celem wypłaty zgromadzonych środków oraz:
  • a) dla osoby fizycznej numer PESEL.
  • b) dla podmiotu gospodarczego prowadzącego własną działalność gospodarczą pełna nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP, REGON
  Wypłaty realizowane są przelewem bankowym. Minimalna wartość wypłaty wynosi 50,00zł (brutto) słownie: pięćdziesiąt złotych brutto.
 7. 7. Warunkiem koniecznym dokonania wypłaty dla Uczestnika Programu Partnerskiego, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz dla firm posiadających osobowość prawną jest wcześniejsze wystawienie faktury VAT.
 8. 8. Organizator zobowiązuje się przesłać raz do roku właściwemu Urzędowi Skarbowemu oraz Uczestnikowi, który jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej dokument rozliczenia PIT8C. Dokument należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym składanym przez Uczestnika za dany rok.

 

§ 3. Obowiązki Organizatora oraz Uczestnika Programu Partnerskiego

 

 • 1. Uczestnik zobowiązany jest każdorazowo powiadamiać Organizatora o zmianie danych, które podał podczas rejestracji konta klienckiego.
 • 2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od uczestnictwa w Programie Partnerskim Organizatora. Może tego dokonać w każdej chwili przez pisemne zgłoszenie (uznaje się za właściwą wiadomość e-mail skierowaną na adres: marketing@stylowebuty.pl) nie tracąc uzyskanych punktów zgodnie z § 2.
 • 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zerwania współpracy z Uczestnikiem w dowolnym okresie bez podania wyraźnej przyczyny. Uczestnikowi w tym wypadku zostają wypłacone zgromadzon środki do tego okresu z zachowaniem pozostałych postanowień Regulaminu.
 • 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, formę oraz treści za pomocą, których Uczestnik komunikuje informacje o Organizatorze i realizowanym przez niego Programie Partnerskim.
 • 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i sugestii Uczestnikowi co do formy, charakteru zamieszczanych przez niego treści, które w opinii Organizatora mogą być lub ewidentnie będą szkodzić jego wizerunkowi i dobremu imieniu lub/i będą niezgodne z obowiązującym prawem. W takiej sytuacji Organizator ma prawo żądać usunięcia takich treści w trybie natychmiastowym.
 • 6. Organizator nie wyraża zgody na nakłanianie do zakupów za pośrednictwem innych środków w nieprzeznaczonych do tego kanałach elektronicznych jak np: fora internetowe, grupy dyskusyjne, etc. Dotyczy to także wykorzystywania środków niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 

 1. 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego równoznaczne jest z akceptacją  Regulaminu Programu Partnerskiego z zachowaniem jego wszystkich postanowień.
 2. 2. O zmianach w regulaminie oraz zmianach w Programie Partnerskim Organizator będzie informował  Uczestników za pomocą korespondencji elektronicznej.
 3. 3. Strony postanawiają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji oraz treści Programu Partnerskiego będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 4. 4. Przeniesienie całości lub części praw albo obowiązków wynikających z w/w regulaminu przez jedną ze Stron na osoby trzecie wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie.
 5. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych. Jeżeli jakikolwiek spór, kontrowersja lub różnica nie zostaną rozwiązane polubownie w ciągu 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia wystosowanego przez jedną Stronę Stronie drugiej, kwestia zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez odpowiedni Sąd powszechny.© StyloweButy 2019